Документи, подпомагащи дейностите по Проекта, както и такива с указания за изпълнение на тези дейности.

Заповед РД09-1072/10.08.2016 г.
Заповед за участие на държавните и общинските училища в техническото и финансовото изпълнение на Проект „Твоят час.“

Приложение към Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г.
Държавни и общински училища в Република България, които участват по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

Изисквания към вида на извънкласните дейности, включени в училищната програма „Твоят час“ и финансирането им, определени на база Механизма за групиране на училищата с различен профил на учениците за участие в дейностите по проект „Твоят час“.

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, DOC

>Анкетна карта, Приложение № 4, DOC

за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“.

Индивидуална образователна карта, Приложение № 5, DOC

Индивидуалната образователна карта има за цел да идентифицира индивидуалните потребности на ученика от подпомагане по определен учебен предмет; да отрази анализа на причините, свързани с обучителните затруднения; да систематизира дейностите, свързани с динамиката на индивидуалния напредък на ученика; да отчете приноса на взаимодействието и сътрудничеството между ръководителя и ученика за повишаване на образователните постижения и да отчете приноса на това сътрудничество за намаляване на рисковете за отпадане от училище.

Разходи за закупуване на материали, PDF
Примерна номенклатура по обособени позиции на разходи за материали.

Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.