ПРОЕКТ – ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА

ПРОЕКТ: „AI+STEAM=МИСИЯ ВЪЗМОЖНА“

(ARTIFICIAL INTELLIGENCE + SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, ARTS, MATHEMATICS)

 

Проектът ще реализира част от мисията ни са стратегическо развитие на училището.

Чрез името на проекта вдъхновяваме с мотивационно послание, което подчертава важността на съчетаването на иновации в областта на изкуствения интелект с различни области от STEAM. STEAM образованието акцентира върху интегрирането на технология и научни познания с изкуство и дизайн, за да се създадат комплексни и иновативни решения. Комбинирането на AI с STEAM може да създаде възможности за иновативни методи и подходи към проблемите в различни области и за постигане на вълнуващи цели.

„МИСИЯ ВЪЗМОЖНА“ символизира вярата, че взаимодействието между изкуствения интелект и STEAM областите може да промени света и постигне цели, които преди са изглеждали като предизвикателство. Използваме посланието с цел подготовка на следващото поколение иноватори и лидери.

Целта на проекта ни е чрез проектно-базирано обучение да се реализират смислени заключителни проекти, чрез които учениците да покажат разбиране чрез адаптиране, прилагане и пренасяне на наученото в нови ситуации и не само ще разшири познанията на учениците, но и ще насърчи активното участие и интерес на младите хора в изучаването на техния роден град и европейското обединение и как градът ни се вписва в общия контекст на Европейския съюз.

В хода на обучението, учениците ще усвоят базови умения за използване на различни приложения за изкуствения интелект чрез работа по проекти, свързани с проучвания за Пловдив, България и Европейския съюз, както следва:

УЧЕБНА 2024/2025 ГОДИНА:

V клас – „Пловдив – мозайка от природни и културни феномени“ –със заключителна експедиция

VIII клас – „Пловдив – древен и вечен“

Очаквани резултати: първи стъпки с облачни технологии и изкуствен интелект. Учениците ще могат да използват ИИ, за създаване на разнообразно мултимедийно съдържание, полезно за презентации, обучения, реклами или забавление.

 

УЧЕБНА 2025/2026 ГОДИНА:

VI клас – „България – мозайка от природни и културни феномени“ –със заключителна експедиция

IX клас – „България: минало, настояще и бъдеще“ – откриване на многолика идентичност

Очаквани резултати: засилено и овластено участие на учениците в процеса на учене с дигитални инструменти и STEAM-базирано обучение. Ще използват големи езикови модели, които могат да генерират всякакъв вид съдържание, базирано на инструкции или въпроси.

УЧЕБНА 2026/2027 ГОДИНА:

VII клас – „Европа – мозайка от природни и културни феномени“ – с провеждане на седмица на технологиите

X клас – „Европа – единство в многообразието“ -с провеждане на седмица на технологиите

Очаквани резултати: реализиране на стъпките на интердисциплинарен проект с помощта на дигитални технологии (включително използване на ИИ), работещи в екип и с формирани компетенции на 21 век. Ще използват ИИ модели, които могат да разбират и използват контекста на дадена ситуация, текст или изображение, за да генерират или анализират съдържание.

Използването на различни приложения, чрез които ще внедрим генеративен изкуствен интелект, Дигитална раница и др. чрез тематични инструменти ще разработим учебното съдържание интерактивно, материалът по-лесно разбираем. В хода на обучението, учениците ще научат базовите концепции за изкуствения интелект и приложението му в технологичния свят около тях, чрез уроци и практически дейности. С участието им в STEAM проекти, ще се стимулира креативността и уменията им за решаване на проблеми. Предвиждаме внедряването на нов учебен предмет, който да се изучава във факултативни учебни часове, в които се прилага подход на обучение, съчетаващ изучаването на изкуствен интелект, участие в STEAM проекти и развиването на меки умения на 21 век.

При създадените условия за изследователска дейност в модерна STEM-среда, учениците от по 1 паралелки в прогимназия и I гимназиален етап, използвайки облачни технологии и AI, чрез работа по интердисциплинарен проект за всеки клас експериментирайки, ще изградим компетенции на 21 век – Критично мислене, Комуникация, Креативност и Колаборация (4-те „К“-та).

Учениците, които предвиждаме да се включат в проекта са постъпващи в първия от 2-та етапа на средното образование–прогимназия–1 паралелка в V клас и I гимназиален етап -1 паралелка в VIII клас със STEM профил „Природни науки“ с продължителност 3 години.

Като критерии за прием при изявено желание за включване в иновативната паралелка в V клас ще се проведе входяща диагностика чрез тест за установяване на интересите и възможностите по природни науки, английски език, компютърно моделиране и изкуства.

***

Проект: (STEAM)2= хармония

SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, ARTS, MATHEMATICS X SMART THINKING, ENGAGING, ACTIVE learning and MOTIVATION

(Умно Мислене, Ангажиращо се с Активно учене и Мотивация)

АНОТАЦИЯ НА ИНОВАТИВНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ – I, V и VIII клас

Проектът е одобрен от МОН. През 2023/2024 учебна година ще се прилага в една паралелка I клас, една паралелка V клас и една паралелка VIII клас (природни науки с интензивно изучаване на английски език)

Представяне на идеята:

Създаване на интерактивна образователна среда – притегателен център за учениците за развитие на ключови компетентности, като това ще направи ученето желано и ефективно. При създадените условия за изследователска дейност учениците от 4 паралелки през целия етап на обучение, използвайки облачни технологии чрез работа по интердисциплинарен проект, различен за всеки клас от етапа ще усвояват ключови компетентности и експериментирайки ще изграждат умения за творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникация.

Учениците, които предвиждаме да се включат в проекта са постъпващи в първия от 3-те етапа на средното образование – начален етап – 1 паралелка в I клас с продължителност 4 години, прогимназиален етап–1 паралелка в V клас с продължителност 3 години и първи гимназиален етап-1 паралелка в VIII клас със STEM профил „Природни науки“.

В иновативните паралелки ще се прилага проектно-базираното обучение, което ще прави ученето достъпно и учениците активни и отговорни към  процеса на обучението си, като ще се покриват държавните образователни стандарти за учебно съдържание и ще се развиват ключови умения и компетенции на 21-ви век. Избраните теми за интердисциплинарни проекти интегрират дисциплини и насърчават сътрудничеството, развиват креативност и се усвояват и прилагат знания в дългосрочен план.

Обучението ще се основава на принципа на традиционно и интерактивно общуване между учители и ученици за подобряване екипната работа.

Иновацията ще подобри дигиталните компетентности на всички участници в учебния процес и работата в екип, ще мотивираме учениците за участие в полезни, интересни и значими за тях самите интердисциплинарни проекти с прилагане на STEAM знания и умения, съизмерими с техните възрастови особености.

Предвиждаме освен творчески и новаторски умения, да включим и развиване умения на сътрудничество, критично мислене и комуникация, необходими за реализацията на учениците

Учебният процес е организиран чрез платформите MS Office 365 Education и Shkolo.bg.  MS Office 365 Education обслужва учебния процес и споделянето на ресурси, а Shkolo.bg – организацията на учебния процес и комуникацията с родителите.

Ще включим приложения, интегрирани към Office 365 Education, както и елементи на Добавена реалност AR+ с помощта на HP Reveal или подобни приложения.

Ще разработим 3 (за учениците от V-VII клас и VIII-X клас и 4 за I-IV клас интердисциплинарни проекта за 3-те/4-те години на обучение в прогимназиален, гимназиален и начален етап, при които ще бъде ангажирано вниманието на учениците в уроци, включващи задълбочено мислене и решаване на значими и смислени проблеми, спазвайки ДОС на МОН. Работата по проектите ще е фокусирана по петте направления – наука, технология, инженерство, изкуства и математика – в интердисциплинарен и приложен подход. Така обучението няма да е теоретизирано, а ще е ориентирано към решаване на действителни проблеми от живота, свързани с грижа за природата и здравето.

Показателите за разбиране могат да бъдат способността на учениците да обяснят, да тълкуват, да прилагат, да обсъждат различни гледни точки и пр. организират увлекателни учебни дейности, които водят ученика към разсъждения, изследователска работа и извеждане на смисъл. В иновативните паралелки от начален и прогимназиален етап обучението в I и II и V и VI клас ще завършва с експедиция и поради тези причина броят на учебните седмици е увеличен с 1, а в останалите класове с екскурзия с учебна цел за прилагате на наученото на практика. През последната година на етапа в IV, VІІ и Х клас ще има заключителна седмица на технологиите.

Важен елемент от реализирането на проекта е оценяването, базирано на система от критерии и показатели, като използването на технологии ще игнорира субективния елемент и то ще бъде обективно. Основен акцент в работата по проекта е STEAM-базирано обучение, което обхваща 4-те принципа, идентифицирани като ключови в образованието на 21-ви век: творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникация.