ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между МОН и ИА ОПНОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ ПО КЛЮЧОВИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ – ТУК

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ – ТУК