ПРОЕКТИ

Проект: (STEAM)2= хармония

SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, ARTS, MATHEMATICS X SMART THINKING, ENGAGING, ACTIVE learning and MOTIVATION

(Умно Мислене, Ангажиращо се с Активно учене и Мотивация)

АНОТАЦИЯ НА ИНОВАТИВНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ – I, V и VIII клас

Проектът е одобрен от МОН. През 2023/2024 учебна година ще се прилага в една паралелка I клас, една паралелка V клас и една паралелка VIII клас (природни науки с интензивно изучаване на английски език)

Представяне на идеята:

Създаване на интерактивна образователна среда – притегателен център за учениците за развитие на ключови компетентности, като това ще направи ученето желано и ефективно. При създадените условия за изследователска дейност учениците от 4 паралелки през целия етап на обучение, използвайки облачни технологии чрез работа по интердисциплинарен проект, различен за всеки клас от етапа ще усвояват ключови компетентности и експериментирайки ще изграждат умения за творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникация.

Учениците, които предвиждаме да се включат в проекта са постъпващи в първия от 3-те етапа на средното образование – начален етап – 1 паралелка в I клас с продължителност 4 години, прогимназиален етап–1 паралелка в V клас с продължителност 3 години и първи гимназиален етап-1 паралелка в VIII клас със STEM профил „Природни науки“.

В иновативните паралелки ще се прилага проектно-базираното обучение, което ще прави ученето достъпно и учениците активни и отговорни към  процеса на обучението си, като ще се покриват държавните образователни стандарти за учебно съдържание и ще се развиват ключови умения и компетенции на 21-ви век. Избраните теми за интердисциплинарни проекти интегрират дисциплини и насърчават сътрудничеството, развиват креативност и се усвояват и прилагат знания в дългосрочен план.

Обучението ще се основава на принципа на традиционно и интерактивно общуване между учители и ученици за подобряване екипната работа.

Иновацията ще подобри дигиталните компетентности на всички участници в учебния процес и работата в екип, ще мотивираме учениците за участие в полезни, интересни и значими за тях самите интердисциплинарни проекти с прилагане на STEAM знания и умения, съизмерими с техните възрастови особености.

Предвиждаме освен творчески и новаторски умения, да включим и развиване умения на сътрудничество, критично мислене и комуникациянеобходими за реализацията на учениците

Учебният процес е организиран чрез платформите MS Office 365 Education и Shkolo.bg.  MS Office 365 Education обслужва учебния процес и споделянето на ресурси, а Shkolo.bg – организацията на учебния процес и комуникацията с родителите.

Ще включим приложения, интегрирани към Office 365 Education, както и елементи на Добавена реалност AR+ с помощта на HP Reveal или подобни приложения.

Ще разработим 3 (за учениците от V-VII клас и VIII-X клас и 4 за I-IV клас интердисциплинарни проекта за 3-те/4-те години на обучение в прогимназиален, гимназиален и начален етап, при които ще бъде ангажирано вниманието на учениците в уроци, включващи задълбочено мислене и решаване на значими и смислени проблеми, спазвайки ДОС на МОН. Работата по проектите ще е фокусирана по петте направления – наука, технология, инженерство, изкуства и математика – в интердисциплинарен и приложен подход. Така обучението няма да е теоретизирано, а ще е ориентирано към решаване на действителни проблеми от живота, свързани с грижа за природата и здравето.

Показателите за разбиране могат да бъдат способността на учениците да обяснят, да тълкуват, да прилагат, да обсъждат различни гледни точки и пр. организират увлекателни учебни дейности, които водят ученика към разсъждения, изследователска работа и извеждане на смисъл. В иновативните паралелки от начален и прогимназиален етап обучението в I и II и V и VI клас ще завършва с експедиция и поради тези причина броят на учебните седмици е увеличен с 1, а в останалите класове с екскурзия с учебна цел за прилагате на наученото на практика. През последната година на етапа в IV, VІІ и Х клас ще има заключителна седмица на технологиите.

Важен елемент от реализирането на проекта е оценяването, базирано на система от критерии и показатели, като използването на технологии ще игнорира субективния елемент и то ще бъде обективно. Основен акцент в работата по проекта е STEAM-базирано обучение, което обхваща 4-те принципа, идентифицирани като ключови в образованието на 21-ви век: творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникация.