ТРЕНДАФИЛА АНГЕЛОВА БЕРБЕНЛИЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ /І-ІV КЛАС/

Трендафила Ангелова Бербенлиева – старши учител в начален етап

Образователно-квалификационна степен: магистър, със специалност „Начална училищна педагогика” и специализация „Физическо възпитание” – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Професионално-квалификационна степен: Втора ПКС в Департамент за информация и усъвършенстване на учителите – София

Трудов стаж по специалността – 32 години.

Публикации:

  • „Методика и прийоми за стресови ситуации чрез точков масаж при ученици от втори клас” – сборник проф. Кайков, Национална Спортна Академия, 1990 г.
  • „Изследвания на ученици от начален етап при прилагане методика на точков масаж” – сборник проф. Кайков, 1991 г.

Професионален опит:  30 години.

еmail: Trendafila.Berbenlieva@patriarcha.com