СТЕФКА АТАНАСОВА ДОБРЕВА-КРЪСТЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Стефка Атанасова Добрева-Кръстева – учител по английски език

Образователно-квалификационна степен: магистър, английска филология, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Специализация Английски език и методика

Професионален опит: 10 години

еmail: Stefka.Krysteva@patriarcha.com