МАРИЯ ПАВЛОВА КРЪЖЕВА- МЕШЕВА СТАРШИ

УЧИТЕЛ ИСТОРИЯ И ИЦИВИЛИЗАЦИИ

Мария Павлова Кръжева-Мешева – старши учител по история и цивилизации

Образователно-квалификационна степен: магистър, специалност: История, ВТУ “ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

Професионално-квалификационна степен: III ПКС към СУ “ Св. Климент Охридски“, ДИУУ, гр. София

Професионален опит: 27 години

еmail: Mariya.Krazheva-Mesheva@patriarcha.com