МАРИЕЛА ТИНКОВА НЕДЯЛКОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ /І-ІV КЛАС/

Мариела Тинкова Недялкова– старши учител в начален етап

Образователно-квалификационна степен: магистър – специалност „Начална училищна педагогика“

Професионално-квалификационна степен:  Първа-ПКС (2016г.) към „Тракийски университет“ – Стара Загора.

Статии и публикации в педагогически издания:

  1. Инструменти за модерно мислене в обучението по математика в първи клас, списание „Педагогически форум“ към ДИПКУ-Стара Загора, бр. 1, 2015 г.

Автор: Галя Кожухарова, Мариела Недялкова

DOI: 10.15547/PF.2015.004

  1. Приложение на мисловните карти на Тони Бюзан при решаването на текстови задачи в 4 клас.

Автор: Мариела Недялкова, списание „Педагогически форум“ към ДИПКУ-Стара Загора, бр. 1, 2014 г.

Професионален опит: 21 години

email: Mariela.Nedyalkova@patriarcha.com