КАТЯ СТОЙЧЕВА СЪЧМАЛИЕВА-МАРКОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Катя Съчмалиева-Маркова – старши учител по български език и литература

Образователно-квалификационна степен: магистър „Българска филология“ в ПУ “ Паисий Хилендарски“

Професионално-квалификационна степен: втора, придобита в ДИПКУ към ТУ „Стара Загора“

Специализация по езикознание в ПУ “ Паисий Хилендарски“

Публикации и съавторство: Учебни помагала за ДЗИ и езикова култура, издадени от ИК „Хермес“

Професионален опит: 24 години педагогически стаж

email: Katya.Sachmalieva-Markova@patriarcha.com