КАТЯ СТЕФАНОВА КИРОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ГЦОУД /І-ІV КЛАС/

Катя Стефанова Кирова -старши учител в начален етап на основната степен на образование, ГЦОУД

Образователно-квалификационна степен: магистър, специалност „Начална училищна педагогика“ със специализация „Изобразително изкуство“ – ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Професионално-квалификационна степен:  пета – Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към ПУ „Паисий Хилендарски

Професионален опит :22 години

email: Katya.Kirova@patriarcha.com