ЕЛИЦА НИКОЛОВА ГИГОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Елица Николова Гигова – старши учител по изобразително изкуство

Образователно-квалификационна степен: Магистър по изобразителни изкуства и естетика и специалист по живопис, специалност „Педагогика на изобразителното изкуство” към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Професионално-квалификационна степен: Първа професионална квалификационна степен, придобита през 2014 г. в ДИУУ – София. От 2016 г. докторант  в ПУ „Паисий Хилендарски”.

Следдипломна специализация по „Композиция на живописта” на тема: „Родопският фолклор и влиянието му върху ритъма и баланса в картината” от 1996 г. към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Публикации:

„Пленерът като специфична форма на обучение по изобразително изкуство”, публикувана в електронното списание на ДИУУ, София, 2014 г.

„Развитие на духовните ценности и изобразителните умения при учениците, чрез занимания по изобразително изкуство в контакт с природата и историята на България.” Публикувана в електронното списание на ДИУУ, София, 2014 г.

Професионален опит: 21 години.

emailelitsa.gigova@patriarcha.com