ЕЛЕНА ТОДОРОВА БОЖИНОВА-СТЕФАНОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ и ХИМИЯ И ООС

Елена Тодорова Божинова-Стефанова – старши учител по химия и опазване на околната среда и физика и астрономия

Образователно-квалификационна степен:  магистър  по химия  и физика  към  ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Професионално-квалификационна степен: придобита Първа професионално-квалификационна степен  по химия в Департамент за информация и усъвършенстване на учители гр. Стара Загора 2011г.

Следдипломна специализация

Професионално-педагогическа специализация по Английски език (1год.) -издадена от Тракийски Университет  Стара Загора, 2003г

Публикации: за периода 2005 – 2016 година

Е.Божинова: „ Модерни технологии в обучението по химия“ Електронен сборник от областна конференция по химия, юни 2005г,град Пловдив.

Е. Божинова:“Формиране на нагласа у учениците да използват английски език в часовете по химия“ XII Национален педагогически форум с международно участие,06.2011 г,град Стара Загора

Е. Божинова;“Нетрадиционен подход при изучаване на темата Тежки метали и околна среда. Връзката между химията и хевиметъла: ,06.2011 г,град Стара Загора

С.Червенкова, Е.Божинова: “Спри цигарите-живей пълноценно“

Участие в научно-практична конференция: Добрите практики в обучението, съвместно с Европейските мрежи за добри практики  STENCIL, ноември 2012г., гр.Пловдив

С.Червенкова, Е.Божинова: „Предизвикателствата и ползите от неформално-то училищно образувание“, Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука, сборник с доклади от Конференция с международно участие на СУ“ Климент Охридски“, 2015г.

Професионален опит:  22 години

email: Elena.Bozhinova-Stefanova@patriarcha.com