ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНСКА

СТАРШИ УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА

Галя Георгиева Цветанска – старши учител математика

Средно образование: Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов” – гр. Пловдив.

Образователно-квалификационна степен: магистър – специалност „Математика и информатика” в ПУ „П. Хилендарски”

Придобита следдипломна специализация в ПУ „П. Хилендарски”.

Професионално-квалификационна степен: втора ПКС в ИПКУ „Анастасия Тошева” – Стара Загора със защита на дипломна работа на тема „Задачи, които водят до решаване на цели линейни уравнения с едно неизвестно”.

Професионално-квалификационна степен: първа ПКС в Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски” – София с писмена разработка върху темата: „Груповата работа в часовете за упражнение в раздел „Геометрични фигури” – 5 клас”.

Публикации:

„Реформаторската педагогика и груповата работа в обучението по математика” – сп. „Образование”, 2007 г.

„За груповата работа в часовете за упражнение върху раздела „Геометрични фигури” – 5 клас” – сп. „Образование”, 2007 г.