ВЕРГИНИЯ ЛЮБОМИРОВА ФИЛИПОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ /І-ІV КЛАС/

Вергиния Любомирова Филипова – старши учител по английски език в начален етап

Образователно-квалификационна степен: магистър Начална  училищна педагогика в ПУ „Паисий Хилендарски“-

Образователно-квалификационна степен: магистър – Английски  език и методика  за  ранночуждоезиково  обучение в ПУ „Паисий  Хилендарски“.

Професионално-квалификационна степен: пета  по методика на преподаване на английски  език,завършена и защитена в гр. София.

Професионален опит – 27  години.