ВЕЛКА ИВАНОВА СЛАВОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ /І-ІV КЛАС/

Велка Иванова  Славова– старши учител в начален етап на основното образование

Образователно-квалификационна степен: магистър – специалност Начална училищна педагогика

Професионално-квалификационна степен:  втора ПКС към ПУ “П. Хилендарски“, Пловдив (1993г.), ТрУ-ИПКУ “А.Тошева”, Стара Загора (1996 г.)

Специализация: Методика на обучението по начална училищна педагогика  (1993 г.)

Преквалификация  за учител по английски език в детските градини и начална степен – ПУ “П.Хилендарски”, Пловдив ,Тр.У-ИПКУ “А. Тошева”, Стара Загора (1994 г.)

Удостоверение   за повишаване на квалификацията на специалист с висше образование Философия за деца /ПИКСИ/-СУ “Св.Климент Охридски”, София (1995 г.)

Програма за интеграция и изучаване на френски език CSDM – Centre Pauline Julien, Монреал, Канада (2005-2007)

Професионален опит – повече от  22 години:

Начален  учител                                                                                                      2009

СОУ „Св. П. Евтимий“, Пловдив, България

Възпитател в училище                                                                                            2008

CSDM,  Монреал, Канада

Начален  учител

Българско училище „Св. св. Кирил и Методий“, Монреал , Канада                   2005-2008

Начален  учител и  преподавател по английски език                                          1991-2005

ОУ „Райна Княгиня“, Пловдив, България

Начален  учител

Езикова гимназия „Иван Вазов“, Пловдив, България                                         1990-1991

email: Velka.Slavova@patriarcha.com