ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ШИЛЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ГЦОУД/І-ІV КЛАС/

Величка Николова Шилева- учител начален етап

Образователно-квалификационна степен:

  • бакалавър, специалност „Начална училищна педагогика“

към ПУ „Паисий Хилендарски“ /1999 г./, специализация –„Специална педагогика“, професионална квалификация: – Начален учител с английски език към ПУ“ Паисий  Хилендарски“

  • магистър, специалност „Педагогика – алтернативни технологии на обучението в началния етап на средното общообразователно училище“ към ПУ „Паисий Хилендарски“

Професионален опит:  10 години

email:     velichka.shileva@patriarcha.com