БУНКА РАНГЕЛОВА ЖИВКОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Бунка Рангелова Живкова – старши учител по физическо възпитание и спорт

Образователно-квалификационна степен: бакалавър, със специалност „Физическо възпитание“ към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Професионална квалификационна степен – IV ПКС към Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите към ТУ- Стара Загора

Професионален опит: – 24 г.

еmailbunka.zhivkova@patriarcha.com