УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ В I КЛАС

НА СУ „СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

УНИФОРМА НА СУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ – ВИЖ ТУК

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ – ВИЖ ТУК

 

 

***

Брой паралелки – 3 ( с общообразователна подготовка, съгласно Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка.)

В часовете по разширена подготовка (Раздел Б- избираеми учебни часове), съгласно Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план да предлагаме да се изучават:

  • Български език и литература
  • Английски език
  • Математика

Брой места в паралелките – 24 ученици (за всяка паралелка), общо 72 ученици.

Учебните занятия за паралелките в първи клас ще се провеждат на ул.“Велико Търново“ № 4 – IБ  клас  и ул. “Велико Търново“ № 10 –  IВ  клас.

Учениците от IА  клас ще се обучават в помещение, намиращо се ул. „Авксентий Велешки“ № 20 – сградата на Общински съвет – Пловдив.

Брой групи ученици, включени в целодневна организация на учебния ден – 3, при заявено писмено желание на родителите. В ГЦОУД учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд. Има осигурено столово хранене, за учениците, включени в ГЦОУД.  Учениците, обучаващи се в помещенията на ул.“Велико Търново“ № 4 , ул.“Велико Търново“ № 10 и  ул. „Авксентий Велешки“ № 20, се хранят на кетъринг.

Приемът на учениците в І клас за учебната 2024/2025 г.  е по електронен път, съгласно Наредбата  за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив,  приета с Решение № 540, взето с Протокол № 22 от 22.12.2016 г., изм. и доп. с Решение № 38, взето с Протокол № 3 от 15. 02. 2018 г.  на Общински съвет – Пловдив, изм. и доп. с Решение № 80, взето с Протокол № 5 от 13.03.2019 год., изм. и доп. с Решение № 29, взето с Протокол № 4 от 27.02.2020 г. и изм. и доп. с Решение № 50, взето с Протокол № 6 от 07.03.2023 г  на Общински съвет – Пловдив.

В раздела с Нормативни документи на сайта на системата за прием на ученици в първи клас https://priem.plovdiv.bg се публикуват всички документи, касаещи приема на ученици в първи клас на територията на Община Пловдив.  Утвърденият График на дейностите за 2024 година е публикуван и на интернет страницата на системата на адрес http://priem.plovdiv.bg в раздел „Нормативни документи“. Той съдържа всички срокове, свързани с обявяването на свободните места, участието в предвидените три класирания и записването на бъдещите ученици в първи клас. Свободните места за първо класиране ще бъдат публикувани в електронната система от училищата в срок до 13.05.2024 година. Предвижда се след тази дата да започне подаването онлайн в електронната система на заявления за участие в първото класиране. Моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията. Важно е да бъде спазен само крайният срок. За първото класиране родителите следва да подадат заявления по интернет до 05.06.2024 г.  Много важно изискване е подаването само на едно заявление. Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете. Обявяването на резултатите от първото класиране е на 06.06.2024 г. Крайният срок за записване на учениците от родителите в училищата е 12.06.2024 г. Предвидени са още две класирания – второто ще стартира на 13.06.2024 г., а третото – на 21.06.2024 г. За всички важни срокове за тези класирания родителите ще могат да се запознаят от сайта на електронната система. След третото класиране родителите на незаписаните деца ще подават заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Подаването на документи за записване на учениците в I клас за учебната 2024/2025 година – първо класиране, ще е от 07.06.2024 г. до 12.06.2024 г.  в сградата на начален етап на улица „Иван Вазов“ № 35 от 10,00 часа до 17,00 часа.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 2024 ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС