Христина Андонова Запрянова – старши учител по математика

Образователно-квалификационна степен: магистър по математика от ПУ „Паисий  Хилендарски“ с квалификация: математик и учител по математика и физика.

Професионално-квалификационна степен: втора ПКС от Тракийски университет ИПКУ „Анастасия Тошева“ Стара Загора.

Специализация: ПУ“Паисий  Хилендарски“ по методика на обучението по математика.

Свидетелство за професионална квалификация от ПУ“Паисий  Хилендарски“ учител по информатика.

Публикации: Математика и математическо образование към СМБ на тема: Тригонометричен метод за намиране на най-голяма и най-малка стойност на функция.

Професионален опит: 35 години трудов стаж

email: Hristina.Zapryanova@patriarcha.com