КАМПАНИЯ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ-15.03.2024г.

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ СЕ ПОЛУЧАВАТ ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ОТ ГЛАВНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ НА УЧИЛИЩЕТО /СЧЕТОВОДСТВО– ЕТ.4/.

ПОПЪЛНЕНИТЕ И ОКОМПЛЕКТОВАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЕ ПОДАВАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО, КЪДЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИМ СЕ ПОСТАВЯ ВХОДЯЩ НОМЕР И ДАТА.

НЕОКОМПЛЕКТОВАНИ, НЕПЪЛНИ, НЕПРАВИЛНО ПОПЪЛНЕНИ ДОКУМЕНТИ И БЕЗ ВХОДЯЩ НОМЕР  НЯМА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ОТ КОМИСИЯТА.

КОГАТО УЧЕНИКЪТ ЩЕ ПОЛУЧАВА СТИПЕНДИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ Е НЕОБХОДИМО ДА СИ ОТКРИЕ БАНКОВА СМЕТКА В БАНКАТА ПО ИЗБОР И КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ СИ ДА ДОБАВИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕЯ.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ

1.За  месечна стипендия за постигнати образователни резултати :

 • заявление  по образец /Приложение 1 от вътрешните правила/

2.За месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането :

 • заявление  по образец /Приложение 2 от вътрешните правила/;
 • служебни бележки за ПОЛУЧЕНИТЕ от родителите доходи за периода м.СЕПТЕМВРИ 2023г.-м.ФЕВРУАРИ 2024г. вкл.;
 • служебни бележки от Агенцията по заетостта/Бюро по труда/, че родителят е регистриран като безработен, от кога и съответно получавал ли е и какви суми за обезщетения. ДЕКЛАРАЦИИ СВОБОДЕН ТЕКСТ НЕ СЕ ПРИЕМАТ!
 •  документ от служба Социално подпомагане за получаване на помощи за периода м.СЕПТЕМВРИ 2023г.-м.ФЕВРУАРИ 2024г.вкл.;
 •  копие на съдебно решение за развод, присъдени родителски права и издръжка, ако родителите са разведени;
 • служебна бележка за брат или сестра, че е ученик;
 • служебна бележка от НОИ за получени доходи от временна нетрудоспособност за периода м.СЕПТЕМВРИ 2023г.-м.ФЕВРУАРИ 2024г.вкл.;
 • удостоверения/служебни бележки и/или други документи удостоверяващи получени хонорари, наеми или доходи с друг произход за периода м.СЕПТЕМВРИ 2023г.-м.ФЕВРУАРИ 2024г.вкл.;

3. За  месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания :

 •  заявление-декларация по образец /Приложение 3 от вътрешните правила/
 •  решение на ТЕЛК;

4. За месечна стипендия за  ученици без родители:

 •  заявление-декларация по образец /Приложение 4 от вътршните правила/
 • декларация от живият родител/попечител, че ученикът не е осиновен от втория съпруг/а или от лицето с което е във фактическо семейно съжителство /Приложение 4 от вътрешните правила/.
 •  копие от смъртен акт на починалия родител/и и/или копие от съдебно решение за лишаване от родителски права или поставяне под пълно запрещение на родител/и.

5.За еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование

 • заявление-декларация по образец /Приложение 5 от вътрешните правила/
 •  служебни бележки за получените доходи на родителите за периода м.СЕПТЕМВРИ 2023г.-м.ФЕВРУАРИ 2024г.вкл.
 •  документ от служба Социално подпомагане за получаване на помощи за  периода м.СЕПТЕМВРИ 2023г.-м.ФЕВРУАРИ 2024г.вкл.
 •  копие на съдебно решение за развод, присъдени родителски права и издръжка, ако родителите са разведени;
 •  бележка за брат или сестра, че е ученик
 • бележка от НОИ за получени доходи от временна нетрудоспособност за периода м.СЕПТЕМВРИ 2023г.-м.ФЕВРУАРИ 2024г.вкл.
 • удостоверения/служебни бележки и/или други документи удостоверяващи получени хонорари, наеми или доходи с друг произход за периода м.СЕПТЕМВРИ 2023г.-м.ФЕВРУАРИ 2024г.вкл.
 1. За еднократни стипендии за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласна или извънучилищна дейност
 •  заявление-декларация по образец /Приложение 6 от вътрешните правила/
 • документи удостоверяващи постигнати резултати на регионално, национално, международно ниво от олимпиади, конкурси, състезания и др. в сферата на образованието.
 • мотивирано предложение от класен ръководител или друг учител
 1. За еднократни целеви стипендии
 • заявление-декларация по образец /Приложение 7 от вътрешните правила/
 • документи удостоверяващи постигнати резултати  и съответното право на участие в олимпиади, конкурси, състезания и др. в сферата на образованието.
 •  мотивирано предложение от класен ръководител или друг учител