Светослав Добрев Стойчев – старши учител в начален етап

Образователно – квалификационна степен: Магистър –  Начална училищна педагогика към ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив

Професионално – квалификационна степен:  – Втора професионална квалификационна степен придобита в Департамент за информация и усъвършенстване на учители гр. Стара Загора

Професионален опит: 31 години

email: Svetoslav.Stoychev@patriarcha.com