Румяна  Иванова Търпова  – старши учител по Биология и ЗО, Човекът и природата

Образователно – квалификационна степен: Магистър,Квaлификация: Биолог, Специализация: учител по Биология, ПУ “ Паисий Хилендарски“, Биологически Факултет, 1986 – 1991г

Професионално-квалификационна степен:

ІІ ПКС Методика на обучението по Биология, ПУ „ Паисий Хилендарски“ Факултет за ПКК, ІІ ПКС 1994-1996г.

Методика на обучението по Биология, Тракийски университет и ПКУ, Стара Загора, ІІ ПКС 1997г.

Следдипломна специализация:

Учител по химия, ПУ „П. Хилендарски“, Химически факултет, СДК – учител по химия, Пловдив, 2015–2016г.

Учител по Човекът и природата 5-6 клас, ПУ “ П. Хилендарски“, Химически факултет, СДК – учител по човекът и природата, Пловдив, 2015–2016г.

Публикации:

  1. „Biometrical investigations оn reprezentatives of Globularia crassatina and Amaurellina angustata“- Temelkov., R. Tarpova, N.Tcholakov, Сборник доклади „ Новости  в геологията на България“,                                       VІ Конгрес на Българското геологическо дружество, 24-25.10.1996г.
  2. „Един модел на общоучилищна здравно-образователна програма“- М. Панайотова, Р.Търпова, Сборник доклади „ Биологичното образование и предизвикателствата на ХХІ век“ – Втора национална научно-практическа конференция по биология, 19-21.05.2005г.
  3. „Ролевите игри при изграждане на здравна култура и поведение, като елемент на гражданско образование“ Румяна Търпова – Сборник статии от Първа национална  научна  конференция „Гражданското образование в природните науки“, 9 януари 2016 г.
  4. „Формиране на здравно-екологични, социални и граждански компетентности чрез обучението по човекът и природата в 5. и 6. клас“, М. Панайотова, З. Ваклева, Р. Търпова, З. Никитова Сборник статии от Първа национална  научна  конференция „Гражданското образование в природните науки“, 9 януари 2016г.
  5. Концептуален модел за формиране на здравно-екологични компетенции в училищната практика – Р. Търпова, П. Петрова, доц. М. Панайотова, гл. ас. Зл. Ваклева- Сборник с доклади, Осма студентска научна конференция „Екологията – начин на мислене“- 8, 14.05.2016 г.

Професионален опит: 23 години

еmail: rumyana.tarpova@patriarcha.com