СДРУЖЕНИЕ

„УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СУ „СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙПЛОВДИВ”

гр. Пловдив, 4000, ул.“Иван Вазов“ № 19 

 

До Членовете на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност

„Училищно настоятелство при СУ „СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” – ПЛОВДИВ“

П О К А Н А

Съветът на настоятелите на Сдружение с нестопанска цел „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ – ПЛОВДИВ, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Иван Вазов” №19, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Пловдивски окръжен съд по фирмено дело №470/1999г. и в Регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК/Булстат №115318611, на основание чл.26  от ЗЮЛНЦ, свиква по своя инициатива  Общо събрание на сдружението на 14.05.2024 г. от 18:00 ч. на адреса на управление: град Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 19, в мултифункционална зала, приземен етаж на училището, при следния Дневен ред:

  1. Доклад на Съвета на настоятелите за дейността на Сдружението през 2023 г. –

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на настоятелите.

  1. Приемане на Годишният финансов отчет на сдружението за 2023г. –

Проект за решение – ОС приема ГФО на сдружението за 2023г.;

  1. Други въпроси във връзка с дейността на сдружението – ОС приема решения по други въпроси, ако постъпят такива предложения.

 

        При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на същия ден 14.05.2024 г. от 19:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, като ще се счита за законно, независимо колко членове присъстват.

 

град Пловдив, 10.05.2024 г.

 

РОСИЦА ПАНАЙОТОВА – Председател на Сдружение с нестопанска цел „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СУ „СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“

Доклади и покани

Доклади за ремонти