Доклади и покани

До членовете на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Училищно настоятелство при СОУ „СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“

П О К А Н А

Съветът на настоятелите на Сдружение с нестопанска цел „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ „СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. “Иван Вазов“№19, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Пловдивския окръжен съд по фирмено дело №470/1999г., с ЕИК/Булстат 115318611, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква по своя инициатива Общо събрание на сдружението на 05.12.2017г. от 17.30ч. в мултифункционална зала,  приземен етаж на адреса на управление“ град Пловдив, ул.“Иван Вазов“№19, при следният Дневен ред:

  1. Доклад на съвета на настоятелите за дейността на Сдружението през 2016г. и 2017г. и приемане на годишният финансов отчет за 2016г.
  2. Избиране на нов Съвет на настоятелите, поради изтичане мандата на сегашния.
  3. Приемане и освобождаване на членове на сдружението.
  4. Вземане на решение относно набиране и разходване на средства и предоставяне на дарение на СУ „Св. Патриарх Евтимий“
  5. Промяна в наименованието на юридическото лице.
  6. Приемане на промени в Устава на Сдружението.
  7. Други въпроси във връзка с дейността на сдружението – ОС приема решения по други въпроси, ако постъпят такива предложения.

При липса на кворум на основание на чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на същият ден 05.12.2017г. от 18.30ч., на същото място и при същият дневен ред, като ще се счита за законно, независимо колко членове присъстват.

град Пловдив, 04.11.2017г.

НИКОЛИНА ИВАНОВА ДЕСПОТОВА-КУЗЕВА – Председател на Сдружение с нестопанска цел

„УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ „СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“

Доклади за ремонти