Документи за изтегляне

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Анкета за проучване на желанията на учениците за участие в извънкласни дейности по интереси за учебната 2023/2024 година във връзка с Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерския съвет.

Анкетна карта – ТУК.

Линк към анкета – ТУК

Проект „Твоят час“

Проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

Документи за проучването на потребностите и на интересите на учениците за участие в извънкласните дейности:

1. За ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“ . Анкетна карта –ТУК

2. За ученици, които желаят да участват в занимания за преодоляване на обучителните затруднения. – ТУК