РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

I.ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1.РЕГИСТЪР ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ /АДМИНИСТРАТОР/

2.РЕГИСТЪР КАТЕГОРИИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАБОТВАНЕ /ОБОБЩАВАЩ/

3.РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ

4.СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИ ДАННИ

5.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

6.ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

II.ПОЛИТИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1.ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ

2.ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ

3.ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ТОМ ЗА ЗЛД

III.ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОБИВ В СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1.ПРИЛОЖЕНИЕ 1-МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКА НА ТЕЖЕСТТА ПРИ ПРОБИВ В СИГУРНОСТТА

2.ПРИЛОЖЕНИЕ 2-УВЕДОМЛЕНИЕ ДО НАДЗОРЕН ОРГАН

3.ПРИЛОЖЕНИЕ 3-СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАСЕГНАТИТЕ ЛИЦА

4.ПРИЛОЖЕНИЕ 4-РЕГИСТЪР НАРУШЕНИЕ СИГУРНОСТ ЛИЧНИ ДАННИ

5.ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ИНСТРУКЦИЯТА ЗА ПРОБИВ В СИГУРНОСТТА

IV.ЗАПОВЕД УТВЪРЖДАВАНЕ ОБРАЗЕЦ СЪОБЩЕНИЕ ПОВЕРИТЕЛНОСТ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ

1.БЛАНКА СЪОБЩЕНИЕ ПОВЕЛИТЕЛНОСТ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ

V.ЗАПОВЕД УТВЪРЖДАВАНЕ ОБРАЗЕЦ СЪОБЩЕНИЕ ПОВЕРИТЕЛНОСТ СЛУЖИТЕЛИ

1.БЛАНКА СЪОБЩЕНИЕ ПОВЕЛИТЕЛНОСТ СЛУЖИТЕЛИ

VI.ПОЛИТИКА НА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

VII.ИНСТРУКЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НАЛИЧНИ ДАННИ В СУ „СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“

1.БЛАНКА ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ /ДЕТЕ /УЧЕНИК/

2.БЛАНКА ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ /ВЪЗРАСТЕН ИНДИВИД/

VIII.В КОИ СЛУЧАИ НЕ СЕ ИЗИСКВА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В СУ „СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“- ГР. ПЛОВДИВ

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ШИНДОВА

ЗА КОНТАКТИ:
телефон: 032 628 783; 0885292914
пощенски адрес: ГР.ПЛОВДИВ, УЛ.“ИВАН ВАЗОВ“№19
електронен адрес: Teodora.Shindova@patriarcha.com
работно време: 8.30ч.-16.30 ч.