ПОДВИЖНИТЕ ИГРИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ЧАСОВЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ОТКРИТ УРОК С IIIВ КЛАС
УЧИТЕЛ: КАТЯ КРЪСТЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ