Мария Костадинова Канелова – старши учител по математика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност математика,

Пловдивски  университет „Паисий Хилендарски”

Следдипломна специализация :    ІІ ПКС –  Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите – Стара Загора, ТУ ИПКУ

Публикации: „ Реципрочни уравнения“ , „ Обобщено-Реципрочни уравнения“, отпечатани в сборник от доклади „Математика и математическо образование“

Професионален опит:  30 години

email:  mariya.kanelova@patriarcha.com