Мария Георгиева Хитова – учител по домашна техника и икономика и технологии

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър  със специалност „Педагогика на обучението по бит и технологии“, професионална квалификация: учител по техника и технологии  към Пловдивски университет  „Паисий Хилендарски“, Пловдив.

Магистър, със специалност „Обучение по ИТ в прогимназия“, професионална квалификация: учител по информационни технологии в прогимназия,  към Пловдивски университет  „Паисий Хилендарски“, Пловдив.

Професионален опит:  1 година

еmail:    mariya.hitova@patriarcha.com