Кристин Колчагова – учител по физическо възпитание и спорт