Катя Кръстева – старши учител по физическо възпитание и спорт