Зоя Матеева Стоянова- старши учител в начален етап.

Образователно-квалификационна степен: Магистър, специалност „Начална училищна педагогика“ с руски език към ЮЗУ „Неофит Рилски“- Благоевград

Професионална квалификационна степен – II ПКС- Департамент за информация и усъвършенстване на учителите – София

Професионален опит: – 28 г.

еmail: zoya.stoyanova@patriarcha.com