„ECOLOGICAL LIFESTYLE FOR OUR SCHOOL“, 2022-2-BG01-KA122-SCH-000100292 – E-book

***

ИСТИНАТА ЗА НАШИЯ ЦИФРОВ ОТПЕЧАТЪК –

Екологичен клуб „Да не консумираме нашето бъдеще“ ,

СУ “Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив

Програма „ЕРАЗЪМ+”, КД 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Училищно образование на тема „ Екологичен начин на живот за нашето училище”

***

В изложба/състезание за дизайн на вещи с повторна употреба, организирано от Екологичен клуб „Да не консумираме нашето бъдеще “ и Ученическия съвет, бяха отличени:
  • Пресияна Наневска от VIIг клас – 1 място;
  • Райа Иванова от VIз клас – 2 място;
  • Димитър Великов от VIIг клас – 3 място;
  • Марио Йорданов от VII г клас и Бехийе Халибрям от ХIб клас.
 

***

Екологичен клуб „Да не консумираме нашето бъдеще“, по проект Еразъм+ и Ученическия съвет на СУ „Свети Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив, организират изложба/състезание на тема

„Дизайн на повторна употреба на вещи“. 

Регламента на състезанието – ОТВОРИ ТУК

***

На 24.10.2023 год., учениците от екологичен клуб „Да не консумираме нашето бъдеще“, по проект Еразъм+, проведоха конференция на тема „Рециклиране и повторна употреба на вещи“. Те запознаха съучениците си с необходимостта и ползите от рециклирането, както и с идеи за повторна употреба на вещи. Предстои да се проведе изложба/състезание за дизайн на повторна употреба на вещи или дрехи.

 

***

Екологичният ни клуб „Да не консумираме нашето бъдеще“, по проект на Еразъм+, посети завод за рециклиране на PVC отпадъци Profilink Recycle. Учениците се запознаха с целия производствен процес – от смилането на отпадъка до екструзията му в готов продукт.

Представяне на проект по Програма „ЕРАЗЪМ+”, КД 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Училищно образование”, на тема „ Екологичен начин на живот за нашето училище” пред педагогическия колектив на СУ „Св. Патриарх Евтимий“

Мобилност 2 по програма „ЕРАЗЪМ+”, КД 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Училищно образование”, на тема „ Екологичен начин на живот за нашето училище” се проведе в периода 21-29 май 2023 г. с в Даламан, Република Турция . В обучителна дейност, която се проведе те усвоиха приложения за интегриране на екологично образование по европейски стандарти чрез иновативни методи и техники във всички учебни дисциплини.

П О К А Н А

Уважаеми колеги,

на 11.05.2023 год. от 13.10 ч. в кабинет 14, ще се проведе работна среща за представяне от участниците, посетили Даламан, Турция, на проекта по Програма „ЕРАЗЪМ+”, КД 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Училищно образование”, на тема „ Екологичен начин на живот за нашето училище” от участниците, посетили Даламан, Турция.

Мобилност 1 в Даламан, Република Турция​ проект по Програма „ЕРАЗЪМ+”, КД 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Училищно образование”, на тема „ Екологичен начин на живот за нашето училище”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

06.03.2023 год. – Комисията за оценка и подбор на кандидатите за участие в образователна мобилност по програма “Еразъм +“, проект „Екологичен начин на живот за нашето училище“, ДОГОВОР НОМЕР – 2022-2-BG01-KA122-SCH-000100292, спазвайки механизма и предварително определените критерии за подбор на обучаеми, обявява крайното класиране, както следва: ВИЖ ТУК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Решение на комисията за избор на ученици за участие в образователна мобилност по програма “Еразъм +“, проект „Екологичен начин на живот за нашето училище“до езиково интервю са допуснати следните ученици – ВИЖ ТУК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с планирани мобилности за участие в краткосрочен обмен на ученици по проект по Програма „ЕРАЗЪМ+”, КД 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Училищно образование”, на тема „ Екологичен начин на живот за нашето училище” с рег.№ 2022-2-BG01-KA122-SCH-000100292 (АНОТАЦИЯ НА ПРОЕКТА – ТУК),

ръководството на СУ Свети Патриарх Евтимий“ обявява конкурс за избор на участници (ученици от гимназиална степен):

 • образователна мобилност по програма “Еразъм+“ в Даламан/Мугла, Република Турция – 14 ученици

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

 • Да имат успех не по-малък от много добър;
 • Да имат академичен успех от минимум 80% на теста за езикова компетентност по английски език;
 • Да са участвали в екологични дейности или социално-културни дейности, организирани в училището;
 • Да не са участвали по сходни проекти за мобилности в чужбина;
 • Да нямат наложени санкции за нарушаване на Правилника за дейността на училището.
 • Да са получили 70% или повече на езиковото интервю, което ще се проведе след теста за езикова компетентност.

Подборът на участниците в мобилностите ще се осъществи от комисия, определена със заповед на Директора на училището и ще се проведе на два етапа, съгласно предварително определени критерии.

КРИТЕРИЙ

БРОЙ ТОЧКИ

1 Мотивацията на ученика за включване в международна практика, така и при всички дейности по популяризиране на резултатите Максимален брой точки 6
2 Успех на ученика за I-ви срок на учебната 2022/2023 год. Максимален брой точки 6 – оценката дава точките
3 Оценка по английски език ООП на ученика за I-ви срок на учебната 2022/2023 год. Максимален брой точки 6 – оценката дава точките

 

 

4 Няма наложени санкции за нарушаване на Правилника за дейността на училището. Максимален брой точки 6
5 Участие в екологични дейности или социално-културни дейности, организирани в училището Максимален брой точки 6
6 Тест по английски език – – 22.02.2023 год., 10.00 часа Максимален брой точки 60 – оценката дава точките
ЗАБЕЛЕЖКА: ПО Т. 5 (ЛИПСА НА АКТИВНОСТ – 0 Т., СРЕДНА АКТИВНОСТ – 1-3 Т., ВИСОКА АКТИВНОСТ – 4-6 Т.)

Дата, час и място на провеждане на първоначалния подбор – 24.02.2023г. в залата на СУ „Свети Патриарх Евтимий“ от 10.30 ч.

Ученици, които са в неравностойно положение се ползват с предимство пред останалите кандидати.

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР

1.Участниците ще бъдат класирани според общият брой точки, получен от точките от критериите за подбор.

2.Мотивация за участие в краткосрочен обучителен обмен на ученици – установяване на личностните качества на учениците, които отговарят на потребностите на екипа и изискванията на проекта.

За участие в конкурс за избор на участници, желаещите ученици подават заявление по образец (ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК) и декларация (ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК) в канцеларията на училището до 20.02.2023 г.

Окончателният състав от 14 ученици 4 резервни участници ще бъде определен от Комисията след провеждане на всички етапи на избора на участници.  Резултатите от подбора ще се обявят до три дни след провеждане на последния етап.

ВАЛЕНТИНА СТОЕНЧЕВА 

Директор на СУ “Св. Патриарх  Евтимий”- гр. Пловдив

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

Одобрени за финансиране проекти на подадените проектни предложения по Покана за кандидатстване към 04.10.2022 г.

ЕКОЛОГИЧЕН НАЧИН НА ЖИВОТ ЗА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +”, КД 1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ”, СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ”, НА ТЕМА „ ЕКОЛОГИЧЕН НАЧИН НА ЖИВОТ ЗА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ”
С РЕГ.№ 2022-2-BG01-KA122-SCH-000100292

През април 2023 год. група от 14 ученици и двама учители/придружаващи лица от СУ “Св Патриарх Евтимий“ и през месец май 2023 год. 4 педагогически специалисти, участници в проекта „Екологичен начин на живот за нашето училище„, ще отпътуват за приемащата страна Турция. 

Проектът се финансира от програма „Еразъм+“, Образователна мобилност за граждани (КД1), Сектор „Училищно образование”. Изпращаща организация e СУ “Св Патриарх Евтимий“ – град Пловдив, България, а приемащи партньори – PIXIE ACADEMY and ADILE IHSAN MERMERCI VOCATIONAL AND TECHNICAL ANATOLIAN HIGH SCHOOL, Мугла/Даламан, Турция.

Цели на проекта:

След направеното проучване сред ученици и учители по въпросите за устойчивост на околната среда, ефектите от изменението на климата, въглеродния отпечатък и потребителските навици, се установи, че няма добра осведоменост по тези екологични проблеми. С реализирането на проекта се цели нашите ученици да бъдат по-добре подготвени и да бъдат част от вземането на екологични решения, а не част от екологичните проблеми. Дейностите, които ще извършат по отношение на проблемите на околната среда и обучението, което ще получат по международен проект, ще има този ефект върху тях и тяхната среда след това. Отново с този проект нашите учители ще получат екологично образование по стандартите на ЕС, ще усвоят иновативни методи за устойчивост и повишаване на професионалната им квалификация. Все пак природата на утрешния ден се създава от днес, и ние ще направим това.

Изпълнение:

С учениците и учителите, които ще участват в проекта, ще бъде извършена културна и езикова подготовка преди началото на мобилността. И двете дейности ще се проведат в партньорските институции, действащи в Мугла/Даламан, Турция. Първата мобилност ще се проведе през април 2023 г. в гр. Даламан с участието на 14 ученици и 2 учители. Проектът, изготвен под името „Да не консумираме нашето бъдеще“, ще продължи 7 дни, а нашите ученици ще получат практическо обучение за създаване на устойчиви екологични навици. Втората мобилност ще се проведе през май 2023 г. с 4 учители в гр. Мугла . В обучителна дейност, която ще се проведе под надслов „Иновативни подходи в устойчивото екологично Образование“, те ще усвоят приложения за интегриране на екологично образование по европейски стандарти чрез иновативни методи и техники във всички учебни дисциплини.

Очаквани резултати:

Чрез изпълнение на проекта ще се повиши информираността на нашите ученици по проблемите на околната среда. В рамките на международен проект, те ще се включат в обучителни дейности и ще получат практическо обучение по въпроси като разбиране на устойчивата среда и въглероден отпечатък. Те ще се докоснат до различна култура и уменията им за общуване ще се подобрят. Нашите учители, от друга страна, ще работят по иновативни образователни методи с екологично разбиране и ще повишават своята професионална компетентност чрез обучението, което ще получат. Тези методи, които нашите учители ще усвоят, ще бъдат използвани за разработване на образователни и обучителни стратегии в нашата институция. Екологичната устойчивост ще се превърне в една от основните цели на всички нива и във всички клонове на нашата организация. Постиженията на проекта ще достигнат до по-широка публика чрез различни дейности за разпространение.

Описание (мобилност за ученици)

Какви ползи ще донесат планираните дейности на участниците?

Планираните дейности ще допринесат за усвояването на устойчиво екологично поведение от страна на учениците. Осъзнаването на този проблем ще се повиши със заниманията, свързани със икономично изразходване на електроенергия и вода. Те винаги ще могат да се мотивират и да направят екологичен избор в своите потребителски навици. Презентациите, мозъчната атака и е-постерите по тези теми ще подобрят тяхната креативност и ще придобият опит в груповата работа. Освен това, презентирането пред публика ще повиши самочувствието им. Взаимодействието с различна култура по време на събитието ще допринесе за тяхната толерантност и ще подобри техните езикови умения. Презентациите и електронните постери, които ще подготвят в електронна среда ще допринесат за развитието на техните дигитални умения. Нашите ученици ще компенсират пропуските си в областта на рециклирането с дейността по събиране на отпадъци и посещението им в центъра за рециклиране след това.

Как ще бъдат признати резултатите от обучението?

Сертификатите, които нашите участници ще получат в края на мобилността по проекта, ще детерминират придобитите знания, които са получили по време на дейностите по проекта и ще бъде референтен източник за нашите участници в тяхното образование и професионален опит в бъдеще. Сертификатите за участие ще бъдат изготвени от партньорската институция. С други думи, образованието, опитът и езиковите умения, които са получили при изпълнение на проекта ще бъдат формализирани с международно валидни документи.

Описание (курсове и обучение)

Какви ползи ще донесат планираните дейности на участниците?

Нашите участващи учители ще научат за интегрирането на екологичните проблеми в образователната дейност и учебните дисциплини в рамките на проекта. Те ще усвоят иновативни техники и методи по стандартите на ЕС чрез обучения за екологична устойчивост. Те ще могат да съветват нашето училище при разработването на стратегии за устойчиво екологично развитие чрез обучението, което ще получат относно начините за намаляване на загубите на енергия в училищата, нулеви отпадъци и въглероден отпечатък. Те ще повишат професионалната си компетентност при използването на дигиталните инструменти в иновативната образователна система.

Как ще бъдат признати резултатите от обучението?

В последния ден от обученията ще бъдат издадени сертификати за завършен курс, които ще бъдат издадени от партньорската институция. Уменията, знанията и компетенциите, придобити по време на обучението, ще бъдат посочени в сертификата. Тези сертификати, получени от международна институция в края на обучението, ще помогнат на участниците при признаването на тяхната професионална квалификация. Документите за мобилност Europass, които също ще бъдат попълнени от партньорската институция, ще гарантират, че постиженията, постигнати по време на мобилността, са признати на ниво ЕС. Europass CV и Europass Езиков паспорт ще се се попълнят от участниците. С тези документи опитът, знанията, уменията и компетенции, които са придобили по време на проекта, и уменията, които са придобили в областта на чуждия език, ще бъдат признати на международно ниво.