Елена Маринова Черешарова – старши учител по информационни технологии и информатика

Образователно-квалификационна степен: магистър; специалност: математик, учител по математика, Пловдивски университет  „Паисий Хилендарски“;

Професионално-квалификационна степен:  Първа професионално-квалификационна степан, ИПКУ – Стара Загора;

Следдипломни специализации:

  • Информатика, Софийски университет „Свети Климент Охридски“;
  • Организация и управление на образованието, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Публикации:

  • „За организацията на работата в часовете по информатика“, бюлетин „Информатика и математика“, бр. 2/1990,изд. ПГО;
  • „СИСТЕМА-ПЛАНИМЕТРИЯ – нов подход към математиката“, списание „Образование“,бр. 2/1995;
  • „Механизми за предотвратяване и преодоляване на психичните бариери при внедряване на компютърната техника в управление на училището“, списание „Образование“,бр. 3/1995;
  • „Писмен и практически контрол в обучението по информационни технологии, модул „Електронни таблици“, сборник „Педагогически и кариерни процеси в училище“, изд. Тракийски университет, 2000 г.
  • „Диагностична процедура за определяне на индивидуално-диференциалния подход в обучението по информационни технологии“ – сборник доклади от Юбилейна научна сесия – 30 години факултет по математика и информатика на ПУ „П. Хилендарски“.

Професионални изяви:

  • Участие в проект по линия на Юнеско /UNDP, UNESKO project BUL-003/ с разработката „Система планиметрия – уводна последователност от задачи“, като градивен елемент на обучаващата програма „PESTUTOR“, създадена в „Лаборатория по автоматизирани системи за обучение“ към ФМИ на Софийски университет „Свети Климент Охридски“.

Професионален опит: 34 години

еmail: Elena.Cheresharova@patriarcha.com