ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ОТКРИТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН УРОК И СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ – 24.01.2023 ГОД.