ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ОТКРИТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН УРОК И СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ – 22.11.2022 ГОД.