Вътрешноинституционална квалификация 

Квалификационна форма: открит урок и споделяне на добри практики;

Дата: 14.06.2024 год., 12,30 ч.

Тема: „Разпознаване на зависимостите. Бърза реакция. Адекватна подкрепа“ с IХб клас.

Целева група: всички учители;

Обучител: Еилия Маркова – учител по български език и литература и испански език.