ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ОБУЧЕНИЕ-ПРАКТИКУМ – 14.10.2022 ГОД