Вътрешноинституционална квалификация
Квалификационна форма: интердисциплинарен открит урок и споделяне на добри практики;
Дата: 23.02.2024 год., 12,20 ч.;
Тема: „България – уча, мечтая и играя” с иновативна паралелка Ia клас;
Целева група: всички учители;
Обучител: ПУО, работещо в иновативна паралелка Ia клас.