Вътрешноинституционална квалификация
Квалификационна форма: интердисциплинарен открит урок и споделяне на добри практики;
Дата: 01.12.2023 год., 12,45 ч.
Тема: „Пътешествие в Европа” с иновативна паралелка VIIд клас.
Целева група: всички учители;
Обучител: ПУО, работещо в иновативна паралелка VIIд клас.