ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ОТКРИТ УРОК И СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ – 28.06.2023 ГОД.