ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ОБУЧЕНИЕ-ПРАКТИКУМ – 07.10.2022 ГОД.