ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ОБУЧЕНИЕ-ПРАКТИКУМ – 15.09.2022 ГОД.