Външноинституционална квалификация

Квалификационна форма: комбинирана

Дата: 04.07.2024 год., 9,00 ч.

Тема: „Обърната класна стая“

Целева група: всички учители;

Обучител: Salve – Център за опит и идеи