„Връзка между часовете за спортни дейности и задължителна подготовка в часовете по физическо възпитание и спорт“

„Връзка между часовете за спортни дейности и задължителна подготовка в часовете по физическо възпитание и спорт“
Открит урок по физическо възпитание и спорт с Iб клас, проведен от старши учител Катя Кръстева