Весела Маркова – старши учител по английски език

  • Covid-19 – Васил Чавдаров, Димитър Качулев, Димитър Желязков, Никола Чинков
  • Проект „Здравословен начин на живот“
  • Healthy lifestyle
  • Healthy lifestyle! – Габриела Иванова IXд клас