Атанаска Михайлова Ганева – старши учител в начален етап, ЦДО

Образователно-квалификационна степен: бакалавър, със специалност „Начална училищна педагогика Предучилищна и начална училищна педагогика” и специализация „Изобразителна и конструктивна дейност” – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Следдипломна квалификация: „Начална училищна педагогика с английски език”

Професионален опит:  15 години.

еmail: atanaska.ganeva@patriarcha.com