„Актуалност на историческите послания в литературните произведения“

Открит бинарен урок на тема
„Актуалност на историческите послания в литературните произведения“,
проведен от г-жа Мая Пелтекова, и г-жа Таня Мандраджиева, с VIб клас