АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Образци:

  1. Заявление за достъп до обществена информация
  2. Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация
  3. Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

1.Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

2.Приемане на деца в първи клас в държавните и общинските училища

Уважаеми родители, предстои промяна в Наредбата за прием на ученици в І-ви клас. Моля следете сайта, извършените промени ще публикуваме веднага.

3. Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

4. Приемане на ученици в VІІІ клас в непрофилираните училища-профилираните и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

5. Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в ХІ клас в непрофилираните училища-профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

6. Издаване на диплома за средно образование

7. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

8. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

9. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

10. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от І до VІ в училище на чужда държава

11. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование-удостоверения, свидетелства, дипломи

12. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование /влиза в сила от учебната 2021/2022 година/

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

  1. ЗАЯВЛЕНИЕза валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
  2. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на … /по т.11/
  3. 3АЯВЛЕНИЕ за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование /по т.12/